PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ

PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ

S ohledem na možná rizika související s využíváním internetu jsme vypracovali následující podmínky užívání (dále jen jako „podmínky užívání“) zaměřené na ochranu uživatelů našich webových stránek i nás samotných. Vstupem na naše webové stránky zároveň vyjadřujete váš souhlas s podmínkami užívání.


Základní omezení používání

Tímto potvrzujete, že nebudete:

  • dále šířit jakoukoliv část nebo části webových stránek Společnosti jakýmkoliv médiem bez předchozího písemného souhlasu Společnosti;
  • zpřístupňovat obsah našich webových stránek prostřednictvím jiných technologií a prostředků, než nabízí samotné webové stránky (nebo těch, které Společnost pro tento účel výslovně určila);
  • upravovat jakoukoliv část našich webových stránek nebo jejich obsah;
  • obcházet, deaktivovat nebo jinak zasahovat do bezpečnostních prvků našich webových stránek (nebo se o to pokoušet), které (i) chrání nebo omezují používání nebo kopírování obsahu nebo (ii) prosazují omezení týkající se používání webových stránek či obsahu, který je prostřednictvím nich dostupný;
  • používat naše webové stránky pro komerční a obchodní účely;
  • stahovat (trvale ani dočasně), kopírovat, ukládat nebo přenášet jakýkoliv obsah našich webových stránek.

Autorská a jiná práva k duševnímu majetku

My jsme - není-li jinak výslovně uvedeno - vlastníkem a oprávněným uživatelem všech informací dostupných na našich webových stránkách, mimo jiné včetně textů, skritpů, fotografií, grafických prvků, obrázků, audio a video souborů a interaktivních prvků (dále jen souhrnně jako „obsah webových stránek“). Veškerý tento obsah našich webových stránek je buď v našem vlastnictví nebo nám byl poskytnut na základě platných licencí a je chráněn autorskými právy, právy k ochranným / obchodním známkám a dalšími právy k duševnímu majetku, ať už našimi nebo našich poskytovatelů licencí. Ochranné značky třetích stran, které najdete na našich webových stránkách, jsou ochrannými značkami příslušných vlastníků.

Obsah našich webových stránek nesmí být stahován, kopírován, reprodukován, distribuován, přenášen, vysílán, zobrazován, prodáván, poskytován na základě licencí, upravován, opakovaně používán, přivlastněn nebo jinak zneužíván pro veřejné nebo komerční účely bez našeho předchozího písemného souhlasu. Vyhrazujeme si veškerá práva, včetně těch, která nejsou výslovně uvedena, k obsahu našich webových stránek.

Každé porušení autorských práv nebo jiných práv k duševnímu majetku, včetně práv třetích stran, může být podkladem k zahájení občanskoprávního nebo trestního řízení proti osobě, která se takového porušení dopustí.

Odpovědnost

Snažíme se vám předkládat pouze aktuální, správné a jasně formulované informace. Nicméně v tak velkém obsahu nelze nikdy přítomnost neúmyslných chyb vyloučit. Zříkáme se proto jakékoliv odpovědnosti za případné typografické chyby nebo za správnost, úplnost a včasnost informací, které jsou prezentovány na našich webových stránkách.

Informace a údaje prezentované na našich webových stránkách se mohou čas od času změnit bez předchozího upozornění. Služby, informace a údaje, které jsou k dispozici prostřednictvím našich webových stránek, se předkládají tak, jak jsou, tj. bez záruk jakéhokoliv druhu.

V souvislosti s odkazy nebo objekty, které jsou umístěny na našich webových stránkách a odkazují na webové stránky třetích stran, se zříkáme veškeré odpovědnosti za informace, sdělení nebo materiály, které jsou na takových webových stránkách třetích stran prezentovány, popřípadě za obsah zpřístupněný prostřednictvím odkazů, které jsou uvedeny na takto zpřístupněných webech třetích stran. Prohlašujeme, že naším záměrem není vždy sdílet celý obsah a / nebo názory třetích stran, na jejichž webové stránky se prostřednictvím linků uvedených na našich stránkách dostanete.

Používáním naší webové stránky přebíráte veškerá rizika s tím spojená, mimo jiné včetně rizik poškození vašeho počítače, softwaru nebo dat virem, jiným softwarem nebo souborem, který může být přenesen či aktivován prostřednictvím naší webové stránky nebo v souvislosti s vaším přístupem na ni.

Společnost IAMS v žádném případě nezodpovídá za případné nezákonné používání webových stránek společnosti a nemá také žádnou odpovědnost za případné porušení práv třetích stran.

S výjimkou škod, které vzniknou v důsledku našeho záměru nebo hrubé nedbalosti, se společnost zříká veškeré odpovědnosti za přímé, nepřímé, mimořádné, nahodilé nebo následné škody, mimo jiné včetně ušlých zisků, přerušení činnosti, škod na softwaru nebo elektronických datech, vzniklých v souvislosti s používáním webových stránek naší společnosti.

Osobní údaje

Na osobní a firemní data se vztahují požadavky uvedené ve firemní směrnici na ochranu dat a údajů.

Různé

Společnost si vyhrazuje právo změnit tyto podmínky čas od času bez předchozího upozornění.

 ©2016 Spectrum Brands, Inc.